ISO 45001: 2018


ISO 45001 เป็นมาตรฐาน ISO สำหรับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) เป้าหมายของมาตรฐานนี้คือการลดการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน มาตรฐานดังกล่าวขึ้นอยู่กับรุ่นก่อนหน้าของ OHSAS 18001 อนุสัญญาและแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานแห่งชาติ เราภูมิใจที่จะประกาศว่าเราได้รับการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 เรียบร้อยแล้วโปรดตรวจสอบใบรับรองของเราด้านล่าง